News and Information
คุณชนาพร เข้าร่วมการปาฐกถาพิเศษ
 คุณชนาพร เข้าร่วมการปาฐกถาพิเศษ "Together is Power" จัดโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย — ที่ โรงแรมดุสิดธานี