News and Information
ผู้บริหารและพนักงานบริษัท Twelve Victory เข้าร่วมการสัมมนา
 ผู้บริหารและพนักงานบริษัท Twelve Victory เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับตรวจสอบของผู้มีหน้าที่รายงานการฟอกเงิน ณ อาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) — ที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - ปปง.