News and Information
ข้อกำหนดการซื้อ - ขาย เงินตราต่างประเทศ ของธนาคารแห่งประเทศไทย


การซื้อเงินตราต่างประเทศของลูกค้า จากบุคคลรับอนุญาต (Money Changer)

ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป  การซื้อธนบัตรต่างประเทศ เพื่อเดินทางออกไปนอกประเทศ ลูกค้าสามารถซื้อเงินตราต่างประเทศไม่เกิน 800,000 บาท / วัน / ลูกค้าหนึ่งราย

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการซื้อ ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง  หรือ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมแนบ คำรับรองว่าตนเป็นผู้จะเดินทางไปต่างประเท*   

*คำรับรองตนเอง (กดเพื่อโหลดแบบฟอร์ม)

 

การขายเงินตราต่างประเทศของลูกค้า ให้บุคคลรับอนุญาต (Money Changer)

สามารถขายได้โดยไม่จำกัดจำนวน

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการชาย ได้แก่  สำเนาบัตรประชาชน